Habarlar
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp geçirilen ylmy-amaly maslahat

 2021-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy: parahatçylygyň we abadançylygyň, milli jebisligiň hem-de geljege ynamyň belent nyşanlary” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi...

Wagyz-nesihat çäresi

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Berkararlyk etrap häkimliginiň, Berkararlyk etrap Kazyýetiniň, Berkararlyk etrap Polisiýa bölüminiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda “Arkadagyň ylhamy - ak şäherim Aşgabat” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çä...

Ýüregi sen ýurdumyň ak şäherim Aşgabat

 2021-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Ýüregi sen ýurdumyň ak şäherim Aşgabat” atly ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Aşgabat şäheriniň gözel ýerlerini tanyşdyrýan sanly wideoaragatnaşyk arkaly toplumlaýyn gepleşikler geçirildi. Gepleşige T...

Bildirişler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň göçme kubogyny almak ugrunda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda energetika, ulag, suw diplomat...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan “Halkara hukugy” boýunça talyplaryň arasynda yglan edilen internet olimpiadasynyň 

DÜZGÜNNAMASY

 

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyna, şeýle hem Halkara parahatçylyk üçin köptaraplylyk we diplomatiýa güni mynasybetli  

 Bütindünýä metbugat azatlygynyň güni 1994-nji ýyldan bäri her ýylyň 3-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu gün barada 1993-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ýörite Rezalýusuýa bilen, şeýle-de, hem, Ykdysady we Jemgyýetçilik guramasynyň teklibi bilen kabul edildi. Bu gurama bolsa, 1991-nji ýylyň 6-njy noýabrynda ÝUNESKO-ny...

Esasy görkezijiler
348
sany talyp
4
sany ugur
50
sany mugallym