Habarlar
Türkmen-hindi diplomatik gatnaşyklarynda bilimiň täze binýady

    Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan parahatsöýüjilikli daşary  syýasatyň we diplomatiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen gatnaşyklara aýratyn orun degişlidir. Türkmenistanyň dostlukly hyzmatdaş döwletleriniň biri hem Hindistan Res...

Ýaş diplomatlar üçin onlaýn okuw sapaklar

     BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkezi (UNRCCA) 2021-nji ýylyň 14-16-njy iýuly aralygynda Merkezi Aziýanyň we Owganystanyň ýaş hünärmen diplomatlary üçin onlaýn okuw sapaklaryny gurady. Bu çäre merkeziň esasy ileri tutulýan ugurlaryndan biri hökmünde hökümetleriň arasyndaky gatnaşyklarda öňüni alyş diplomatiýasynyň ö...

15-nji iýul – Bütindünýä başarnyklar güni

     Her ýylyň 15-nji iýulynda dünýä jemgyýetçiligi Birleşen Milletler Guramasynyň başlangyjy esasynda 2014-nji ýylda ýaşlaryň başarnyklaryny ösdürmäge, olaryň durmuş-ykdysady şertlerini gowulandyrmaga maýa goýmagyň ähmiýetine düşünmek maksady bilen döredilen Bütindünýä başarnyklar gününi giňden belleýär. Bu sene ýaşlara tehniki we hünär okuwlaryny öz...

Bildirişler

2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Eýran Yslam Respublikasynyň Mustafa adyndaky ylym we tehnologiýa gaznasy tarapyndan “KANS-2021” atly ylmy bäsleşigi geçirilýär. Oňa YHG agza ýurtlaryndan ylmy işgärler we talyplar gatnaşmaga çagyrylýar. Ýaryşa 45 ýaşa çenli alymlar, talyplar, dalaşgärler we aspirantlar gatnaşyp biler. Gatnaşyjylar öz ylmy açyşlaryny, makalalaryny, kitap...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli ýurdumyzyň we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň žurnalistika hünäriniň we beýleki hünärleriň talyplarynyň gatnaşmagynda «Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşiginiň 

...

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

 

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatna...

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistratura taýýarlygyň aşakdaky ugurlar boýunça magistrlige kabul edýändigini yglan edýär:
 

Esasy görkezijiler
288
sany talyp
4
sany ugur
50
sany mugallym