Habarlar
Türkmenistan we Ýewraziýa ykdysady birleşmesi: halkara ykdysady integrasiýasynyň geljekki mümkinçiliklerine bagyşlanan okuw maslahaty

2022-nji ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ulag diplomatiýasy okuw merkezinde “Türkmenistan we Ýewraziýa ykdysady birleşmesi: halkara ykdysady integrasiýasynyň geljekki mümkinçilikleri barada” atly okuw sapagy geçirildi.    

Bu okuw sapagyna institutyň mu...

«Paýhas çeşmesi – edep terbiýäniň gözbaşy» atly maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyp-ýaşlaryň arasynda tertip-düzgüni, göwrümi uly bolmadyk gurluşlary (gajetleri) aşa köp ulanmak ýaly ýaşlaryň saglygyna ters täsirini ýetirýän ýaramaz endikleri aradan aýyrmak boýunça ýurdumyzyň bilim edaralarynda ýerine ýetirilmeli çäreleriň Türkmenistanyň...

«Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergi geçirilýär

2022-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergisi öz işine başlady. Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabada bagyşlanyp geçirilýän bu sergi öz işini iki gün alyp barar.

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli...

Bildirişler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň 2022-nji ýylyň 21-nji iýunynda final oýnunyň «Gahryman Arkadagymyzyň beýik taglymaty: «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly tema boýunça geçirilýänligini...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň 2022-nji ýylyň 3-nji iýunynda II ýarym final oýnunyň «Türkmen diplomatiýasy — parahatçylygy döredijiligiň we adalatly syýasatyň nusgasy»...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň 2022-nji ýylyň 2-nji iýunynda I ýarym final oýnunyň «Gahryman Arkadagymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Ber...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýnunyň 2022-nji ýylyň 20-nji maýynda «Deli soltanlygynyň, Kutubşa, Sefewi we Owşar türkmenleriniň döwletlerin...

Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
3
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
3
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
369
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
45
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
32
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
52
sany mugallym