Habarlar
ÄHLIHALK ÝOWARYNA IŞJEŇ GATNAŞYLDY

 2021-nji ýylyň 17-nji aprelinde ýurdumyzda ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli geçirilen Ählihalk ýowaryna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň işgärler düzümi hem-de talyplary işjeň gatnaşdylar.

 Hormatly Prezidentimiziň Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek baradaky ç...

Çagalar bilen bagly Durnukly ösüş maksatlary boýunça onlaýn iş maslahaty

 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde UNICEF-iň Durnukly ösüş maksatlary boýunça halkara bilermeni bilen onlaýn iş duşuşygy geçirildi. Maslahat Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekilhanasy bilen hyzmatdaşlykda gurnalyp, oňa Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet, Bilim, Sagl...

Hoşallyk maslahaty

 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 15-nji aprelde paýtagtymyzda täze açylan Maslahatlar merkezinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy” ady bilen geçirilen halkara maslahatyna bagyşlanylyp h...

Bildirişler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

2021-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 15:00-da ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we biziň institutymyza okuwa g...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde sagat 15:00-...

Esasy görkezijiler
348
sany talyp
4
sany ugur
50
sany mugallym