Habarlar

2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň “Altyn nesil” medeniýet merkezinde ekologiýa ugurlary boýunça ÝUNESKO-nyň kafedrasynyň açylmagyna bagyşlanan wideoaragatnaşyk arkaly “TÜRKMENISTAN – ÝUNESKO: diýardan ýaýran ýollar” atly maslahat geçirildi. Bu wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ma...

03.12.21

2021-nji ýylyň 1-2-nji dekabry aralygynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan «Gepleşik prosessleri, ussatlyk we parahatçylygy we howpsuzlygy öňe sürmekde inklýuziw gatnaşmak» atly okuw sapagy geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de Halkara ynsanperwer ylymlary...

03.12.21

2021-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň «Lingvo World» gurnagynyň guramagynda institutyň II, III, IV ýyl talyplarynyň we Aşgabat şäheriniň 72-nji orta mekdebiniň okuwçylarynyň gatnaşmagynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk toýy mynasybetli «Bitaraplyk — türkmen halkyn...

03.12.21

2021-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçiren umumy sapagyndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2...

03.12.21

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Merkezi Aziýa-nyň sebitleýin ekologiýa merkeziniň (CAREC) «Suw – Energiýa – Azyk – Daşky gurşaw» özara baglanyşygynyň çemeleşmesini öňe sürmegiň strategiýasy boýunça göni wideoaragatnaşyk arkaly ilkinji okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagy USAID-iň Sebitleýin Suw we Daşky Gurşaw Taslamasy, Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiýa merke...

02.12.21

2021-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň hem-de "Miras" teleýaýlymynyň bilelikde gurnamagynda üme duşuşygy geçirildi. Oňa milli diplomatiýanyň ýokary mekdebiniň professor mugallymlary,...

02.12.21

2021-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrlig...

01.12.21

2021-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary inistitutynyň uly mejlisler zalynda 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda paýtagtymyz Aşgabatda uly üstünlik bilen geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň netijelerine we ähmiýetine bagyşlanan maslahaty geçirildi.

In...

01.12.21

30-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň arasynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 1-nji oýny geçirildi. Onuň baş temasy «Oguz han eýýamy hem-de türkmen diplomatiýasynyň taryhy kökleri» barada boldy.

01.12.21

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de "Edebiýat we sungat" gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde guramaklarynda aý...

01.12.21