Habarlar

 2021-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň guramagynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanda we daşary...

29.03.21

 2021-nji ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda amaly sapak geçirildi.  Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasy tarapyndan guralyp, Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-3-nji ýyl talyplary gatnaşan bu sapagy “Ashgabat Innovative” habarlar web saýtynyň wekili, Türkmenistanyň Senagatçyla...

27.03.21

 2021-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-nji ýylyň “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylmagy we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň “Paýhas we parasat” ylmy gurnagynyň “Muhammet Baýram han Türkm...

25.03.21

 2021-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Russiýa Federasiýasynyň N. P. Ogarýow adyndaky milli barlag Mordowa döwlet uniwersitetiniň ýolbaşçylarynyň, professor- mugallymlarynyň, iki ýurduň diplomatlarynyň gatnaşmaklarynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk we talyplar üçin okuw sapagy geçirild...

25.03.21

 2021-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

24.03.21

 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň hukuk ulgamy ösýär, kanunçylyk binýady gün-günden berkeýär we degişli ugurdaky halkara hyzmatdaşlygy giňeýär. Muňa «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda milli parlamentiň iki palataly ulgama geçilmegi,...

24.03.21

 2021-nji ýylyň 20-nji martynda Diýarymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen ählihalk bag ekiş dabarasyna  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň professor-mugallymlary we talyplary hem işjeň gatnaşdylar. Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň tokaý zolagynda daň säher bilen gyzgalaňly ba...

20.03.21

 1999-njy ýylda Parižde geçirilen UNESCO-nyň 30-njy Baş mejlisinde 21-nji mart - Bütindünýä şygryýet güni diýlip yglan edildi. Onuň şeýle atlandyrylmagynyň baş maksady hem, şahyrana beýan etme arkaly diliň dürli aýratynlyklaryny saklamak we ýitme howpy abanýan dilleriň ullanylmagyna mümkinçilik döretmekden ybaratdyr.

 ...

20.03.21

 2021-nji ýylyň 18-nji martynda Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebinde Durnukly ösüş maksatlaryna bagyşlanan okuw sapagy guraldy. Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan gurnalan okuw sapagyna Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileri, şeýle hem bu mekdebiň okuwçylary gatnaşdylar.

19.03.21

 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözel görki gül açýan eziz diýarymyz gün-günden ösýär, özgerýär. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ata Watanymyz adamzat ösüşiniň belentliklerine tarap uly ynam, buýsanç bilen barýar. “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynananyşmagyň Watany” diýip atlandyrylan ýylda eşretli durmuşyň hözirini görýän halkymyzyň her bir...

19.03.21