Habarlar

 2021-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy, şeýle hem Halkara ynsanperwerlik hukugyny we Halkara Gyzyl Haç Komitetini esaslandyryjy Anri Dý...

07.05.21

 2021-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň özbek dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa institutyň professor-mugallymlary hem-de talyp ýaşlary gatnaşdylar.

 Häzirki döwürde türkm...

07.05.21

 2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýokary derejeli žurnalistleri taýýarlamaga aýratyn üns bermek, şeýle hem žurnalistleriň döwrebap sanly foto kameralardan, kompýuterlerden, dizaýn...

06.05.21

 2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň arasynda Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlaryna bagyşlanan sanly wideo aragatnaşyk arkaly okuw sapagy geçirildi. Institutyň professor-mugallymlary hem-de talyplary gatnaşan bu okuw sapagyny Hal...

06.05.21

 2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň esaslary” atly sanly wideoaragatnaşyk arkaly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Bu maslahat Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döw...

06.05.21

 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Açyk gapylar” güni mynasybetli paýtagtymyzyň  ähli orta mekdepleriniň okuwçylary bilen tanyşdyryş çäresi geçirildi. Çäräniň dowamynda mekdep okuwçylaryna ýokary okuw mekdebimiz barada institutymyzyň mugallymlary tarapyndan gysgaça maglumatlar berildi. Tanyşdyr...

05.05.21

 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli “Beýik Ýeňiş - baky şöhrata beslenen gahrymançylygyň, watansöýüjiligiň we mukaddes kasama wepalylygyň öçmez nusgasy” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata institutyň profes...

05.05.21

 2021-nji  ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwle...

05.05.21

 2021-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 1941 - 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli “Görelde mekdebi siz, Watan gahrymanlary” atly uruş we tylda zähmet çeken weteranlaryň şanyna döredijilik duşuşygy geçirildi. Döredijilik duşuşy...

04.05.21

 2021-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

 Wagyz-n...

04.05.21