Habarlar

 Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda Aşgabat şäheriniň 140-ýyllygy mynasybetli “Ylhamlara ylham goşan Aşgabat” ady bilen Ylham seýilgähindäki meşhur şahsyýetleriň döredijilik mirasyna bagyşlanan orta we ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlarynyň gatnaşmagynda teatrlaşdyrylan çykyşlar yzygiderli gurnalýar.

 2021-nji ýyl...

19.05.21

 2021-nji  ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwl...

19.05.21

 2021-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy A. Jumagulyýew “Aşgabat şäheriniň döreýiş taryhy we häzirki zaman ösüşi” temasy boýunça açyk sapak geçirdi. Oňa institutyň profess...

19.05.21

 2021-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy: parahatçylygyň we abadançylygyň, milli jebisligiň hem-de geljege ynamyň belent nyşanlary” atly ylmy-amaly maslahat geçi...

15.05.21

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Berkararlyk etrap häkimliginiň, Berkararlyk etrap Kazyýetiniň, Berkararlyk etrap Polisiýa bölüminiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda “Arkadagyň ylhamy - ak şäherim Aşgabat” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi....

14.05.21

 2021-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Ýüregi sen ýurdumyň ak şäherim Aşgabat” atly ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Aşgabat şäheriniň gözel ýerlerini tanyşdyrýan sanly wideoaragatnaşyk arkaly toplumlaýyn gepleşikler geçirildi. Gepleş...

12.05.21

 2021-nji  ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar...

12.05.21

 2021-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň "Ak şäherim Aşgabat" atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary we professor-mugallymlary, Türkmenistandaky daşary ýurt diplomatik wekilhanalaryň...

11.05.21

 2021-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabat – Orta Aziýanyň merjeni” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa institutyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

 Maslahatyň dowa...

10.05.21

 2021-nji ýylyň 5–8-nji maý aralygynda onlaýn Halkara matematika olimpiadasy geçirildi. Oňa dürli ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň 18-sinden 600-den gowrak talyp, şol sanda, ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk insti...

08.05.21