Habarlar

 2021-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara krizis we syýasat gözlegleri merkeziniň guramagynda göni wideoaragatnaşyk arkaly “Ösüp barýan Aziýa geosyýasaty” atly halkara maslahaty öz işine başlady. Oňa sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly dünýä döwletleriniň birnäçesinden, TÜRKSOÝ we beýleki halkara guramalaryndan akademik professorlar, doktorlar,...

22.05.21

 2021-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň rus dilinde neşir edilen “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurt diplomatik we...

22.05.21

 2021-nji ýylyň 21-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabadyň doganlaşan şäherleri bilen gatnaşygyna bagyşlanan tegelek stol maslahaty geçirildi. Bu tegelek stol maslahatyny institutyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew alyp bardy. Oňa Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň dosenti, Türkmenistanyň...

22.05.21

 Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda paýtagtymyzyň gözelligini çeper beýan etmek, talyp ýaşlarda öz kärine bolan höwesini, döredijilik ukybyny artdyrmak, fotožurnalistika žanryny ösdürmek maksady bilen  Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň gurnamagyndaky “Aşgabat – gözelligiň mekany” atly fotožurn...

22.05.21

 2021-nji ýylyň 22-nji maýynda ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli geçirilen Ählihalk ýowaryna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň işgärler düzümi hem-de talyplary işjeň gatnaşdylar.

 Hormatly Prezidentimiziň Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, ýurdumyzyň baş şäherin...

22.05.21

 Her ýylyň maý aýynyň 21-ne Halkara çaý güni resmi taýdan bellenilýär. 2004-nji ýylda Hindistanyň Mumbaý şäherinde geçirilen  dünýä jemgyýetçilik forumyndan we 2005-nji ýylda Braziliýanyň Porto Alegre şäherinde geçirilen maslahatlardan soňra her ýylyň 15-nji dekabry Halkara çaý güni diýlip  yglan edildi. Sebäbi şu senede “Çaý önümçiligi işgärleriniň hukuklarynyň büt...

21.05.21

 2021-nji ýylyň 21-nji maýynda Türkmenistanyň Magtymguly Adyndaky ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň yglan etmeginde Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetliýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan ýaş waspçylarynyň arasynda “Aşgabat Ginnesiň rekordlar kitabynda” atly makala ýazmak boýunça döredijilik bäsleşigi geçirildi.

21.05.21

 2021-nji ylyň 19-20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna, şeýle hem Halkara parahatçylyk üçin köptaraplylyk we diplomatiýa güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekd...

20.05.21

 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geneşi tarapyndan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyny ýokary derejede belläp geçmek maksady bilen “Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň iň gowy internet web saýty» atly bäsleşik yglan edildi. Bäsleşigiň Düzgünnamasynda görkezil...

20.05.21

 “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda, ak mermere beslenen Aşgabat şäherimiziň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň sanlyja günden uly toý-dabara bilen bellenilmeginiň öňüsyrasynda gelip gowşan hoş habar arkaly, her bir raýatymyzyň bize miras galdyran altyndan gymmatly, kümüş saçly ene-mamalarymyzyň arzuw-hyýaly siňen el-işine bolan hormatyň ý...

20.05.21