Habarlar

 Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň garamagyndaky Döwlet muzeýinde, şeýle hem Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda gurnalýan okuw sapaklarynyň...

01.06.21

 1-nji iýunda biziň ýurdumyz dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde Çagalary goramagyň halkara gününi belleýär. 1949-njy ýyldan bäri bellenilýän bu baýram, Garaşsyz Türkmenistanyň milli ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna laýyk gelýän, ösüp gelýän ýaş nesil hakynda alada etmek, çagalaryň hukuklaryny goramak, olaryň sazlaşykly ösmegi üçin şert döretmek döwlet syýas...

01.06.21

 2021-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda asylly däbe öwrülen “Talyp joşguny – 2021” atly döredijilik festiwaly dabara...

31.05.21

 2021-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Dünýä edebiýaty” žurnalynyň baş redaktory Rahmet Gylyjow bilen Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplarynyň arasynda döredijilik duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyk Türkmenistanyň Prezidentiniň 9.04.2021 senesindäki sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler K...

31.05.21

 Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň diplomatiýa bilen bagly bilim derejesini has hem kämilleşdirmek maksady bilen, 2021-nji ýylyň 31-nji maýynda bu ýokary okuw mekdebinde Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň ilkinjisi geçirildi. Ilkinji on...

31.05.21

 Dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen ilkinji hemişelik Bitarap döwlet bolan Türkmenistan Watanymyza Ýer ýüzünde uly derejede hormat-sarpa goýulýandygyna biziň her birimiz şaýat. Hawa, bagtyýarlyga beslenen zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanan “Saglyk” maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli durmu...

29.05.21

 Birleşen Milletler Guramasynyň "Halkara parahatçylygy goraýjylaryň güni” – 2003-nji ýyldan bäri her ýylyň 29-njy maýynda bellenilip gelinýär.

 1948-nji  ýylyň  bu gününde Birleşen Milletler Guramasy “BMG-niň ýaraşyk şertleriniň ýerine ýetirilişiniň gözegçiligi gullugy” diýlip atlandyrylan parahatçylyk missiýas...

29.05.21

 2021-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň kubogy ugrundaky ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda energetika, ulag we suw diplomatiýasy ugurlary boýunça bäsleşik geçirildi. B...

28.05.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde «Ulag dip...

28.05.21

 2021-nji ýylyň 27-nji maýynda BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) “Milli mümkinçiliklerini pugtalandyrmak babatynda Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde iň yza galýan ilat toparyny anyklamak boýunça” atly birinji onlaýn maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary i...

28.05.21