Habarlar

    Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan parahatsöýüjilikli daşary  syýasatyň we diplomatiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen gatnaşyklara aýratyn orun degişlidir. Türkmenistanyň dostlukly hyzmatdaş döwletleriniň biri hem Hindistan Res...

22.07.21

     BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkezi (UNRCCA) 2021-nji ýylyň 14-16-njy iýuly aralygynda Merkezi Aziýanyň we Owganystanyň ýaş hünärmen diplomatlary üçin onlaýn okuw sapaklaryny gurady. Bu çäre merkeziň esasy ileri tutulýan ugurlaryndan biri hökmünde hökümetleriň arasyndaky gatnaşyklarda öňüni alyş diplomatiýasynyň ö...

16.07.21

     Her ýylyň 15-nji iýulynda dünýä jemgyýetçiligi Birleşen Milletler Guramasynyň başlangyjy esasynda 2014-nji ýylda ýaşlaryň başarnyklaryny ösdürmäge, olaryň durmuş-ykdysady şertlerini gowulandyrmaga maýa goýmagyň ähmiýetine düşünmek maksady bilen döredilen Bütindünýä başarnyklar gününi giňden belleýär. Bu sene ýaşlara tehniki we hünär okuwlaryny öz...

14.07.21

     Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Berkararlyk etrap häkimliginiň, Berkararlyk etrap Kazyýetiniň, Berkararlyk etrap polisiýa bölüminiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda ýaşlaryň ruhubelentlik ýörelgeleri esasynda terbiýelenmäge bagyşlanan wagyz-nesihat çär...

14.07.21

2021-nji ýylyň 8-nji iýulynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Pedagogika we psihologiýa kafedrasynyň halypa mugallymlarynyň alyp barmagynda wideoaragatnaşyk arkaly onlaýn umumy sapagy geçirildi. Sapaga ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesinden ýaş mugallymlar gatnaşdylar. Okuw sapagynyň ilkinji sagadynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet...

08.07.21

2021-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň Diplomatik gullugy üçin administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezinde “Diplomatik poçta we hat alşygy” we “Iş dolandyryjylyk” ugurlaryndan gysga wagtlaýyn okuwy tamamlan diňleýjilere degişli şahadatnamalary  gowşuryş dabaras...

08.07.21

1776-njy ýylyň 4-nji iýulynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndan garaşsyzlygyny yglan edip, Garaşsyzlyk Jarnamasyny kabul eden günüdir.  Her ýylyň 4-nji iýulynda bellenilýän Garaşsyzlyk güni - ABŞ-nyň milli baýramydyr.  

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň aras...

03.07.21

2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) guramagynda ýaşlaryň arasynda jenaýatyň öňüni almak boýunça pikir alyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlary w...

01.07.21

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan hemmetaraplaýyn kämilleşýär we özgerýär. Biziň ýurdumyz dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde 2021-nji ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýen şygar astynda geçirýär, bu bolsa biziň Watanymyzyň bitaraplygynyň halkara hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlan...

01.07.21

2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Syýasatşynaslaryň we žurnalistleriň gatnaşmagynda Sebitleýin dialogy” atly halkara Media-forum geçirildi. Media-forumy Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory Esen Aýdogdyýew alyp bardy.

Maslahatda Y...

30.06.21