Habarlar

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolan Suw diplomatiýasy ugry boýunça okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyny BMG-niň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF-iň) Türkmenistandaky wekilhanasynyň Bilim maksatnamasy boýunça hünärmeni Nazar Mämmedow alyp ba...

20.03.23

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda institutyň garamagynda hereket edýän Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalary bilen “Девиз года – ориентир счастливому будущему” atly tema boýunça okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyna Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalary bolan okuwçylar we talyp ýaşlar gatnaşdyl...

20.03.23

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň foýesinde Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilmegine bagyşlanan tegelek stol geçirildi. Bu çärä Halkara guramalaryň Türkmenistanda ýerleşýän wekilhanalarynyň wekilleri, Türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebiniň professor-mugallymlary hem-...

20.03.23

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, halypa diplomatlar, institutyň professor-mugallymlary, magistrantlary we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

20.03.23

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolan ulag diplomatiýasy boýunça  okuw merkeziniň guramagynda “Ulag babatda Türkmenistanyň başlangyçlary esasynda BMG tarapyndan kabul edilen Kararnamalaryň ähmiýeti” atly tema boýunça okuw sapagy geç...

20.03.23

Her ýylyň 22-nji martynda Bütindünýä suw serişdeleriniň güni giňden bellenilýär. Bütindünýä suw serişdeleriniň güni BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 1993-nji ýylda yglan edildi.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň karary bilen döwletler bu gün suw baýlyklaryny gorap saklamaga we ösdürmäge bagyşlanan çäreleri, konferensiýalary, tegel...

20.03.23

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebiniň döredilmeginiň 15 ýyl dolmagy mynasybetli Durnukly ösüş maksatlar boýunça ylmy-usulyýet  merkezinde Birleşen Milletler Guramasynyň  Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň müdirliginin milli maksatnamasynyň kordinat...

20.03.23

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň “Ykdysady diplomatiýa” ugry boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna “Bank sowatlylygy” atly temadan okuw sapagy geçirildi.

20.03.23

Для активного продвижения национальных интересов страны необходимостью является подготовка квалифицированных кадров. Именно поэтому 15 лет назад Национальный Лидер туркменского народа принял судьбоносное решение о создании нового вуза страны- Национальной школы туркменской дипломатии.

Создавая ИМО МИД Туркменистана глава госуда...

20.03.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek maksady bilen, Türkmenistanda 2023-nji ýylyň 18-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi. Bu ählihalk bag ekmek dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institut...

18.03.23