Habarlar

1996-njy ýylda Türkmenistanda Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýany işläp taýýarlamak boýunça taslamanyň tamamlanmagy halkara ähmiýetli taryhy waka boldy. Ondan has ozal Hazar deňziniň täze halkara-hukuk derejesi hakyndaky gepleşikler 1992-nji ýylyň fewral aýynda Tähranda geçirilen Kenarýaka döwletleriň birinji maslahatynda başlandy.

28.06.22

2022-nji ýylyň 27-28-nji iýuny aralygynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (OSCE) Aşgabatdaky Merkeziniň guramagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly «Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Meýilnamasynyň habar beriş serişdeleriniň erkinligine degişli bentlerini ýerine ýetirmekde goldaw bermek» boýunça taslamanyň...

28.06.22

2022-nji ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Akmaljon Artykowiç Kuçkarow bilen Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýewiň arasynda duşuşyk geçirildi.

...

28.06.22

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän daşary syýasat ulgamynda möhüm orun eýeleýän hyzmatdaşlyk ugurlarynyň biri hem Hazar deňzi bilen baglanşykly meseleleriň oňyn çözülmegi bilen baglydyr. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň daşary syýasatynda Hazaryň ylalaşyk hem hyzmatdaşlyk deňzine öwrülmegi baradaky garaýşy dünýä nusgalykdyr. Bu ugurda ý...

28.06.22

2022-nji ýylyň 27-nji iýunynda 2021-2022-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezinde Aşgabat şäherinde ýerleşýän Saglyk öýleriniň lukmanlarynyň gatnaşmagynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça okuw sapaklarynyň nobatda...

27.06.22

2022-nji ýylyň 25-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-2022-nji okuw ýylynyň deslapky jemlerini jemlemek boýunça dabaraly maslahat geçirildi. Maslahata ýokary okuw mekdebiň ýolbaşçy düzümi, professor mugallymlary, talyp ýaşlary şeýle-de «Gujurly nesil» okuw merkeziniň wekilleri gatnaşdylar. Dabaranyň dowamynd...

25.06.22

2022-nji ýylyñ 24-nji iýunynda Türkmenistanyñ Daşary işler ministrliginiñ Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň guramagynda Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimize ýaşlar barada edýän aladalary üçin  "Kalbymyñ senasy - Watan" atly hoşallyk maslahaty we onuñ çäginde taryhçy alymlaryñ we institutyñ professor mugallymlarynyñ h...

24.06.22

2022-nji ýylyň 24-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: Parahatçylygyň we durnukly ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary hem-de  Tür...

24.06.22

2022-nji ýylyň 24-nji iýunynda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti we institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň teleke...

24.06.22

Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup energetika, ulag we suw diplomatiýasy çygrynda gatnaşyklary ösdürmek we ony ylmy esasda öwrenmek çykyş edýär.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halka...

24.06.22