Ýaşlar forumy

30-njy iýulda Adam söwdasy bilen göreşmegiň Bütindünýä gününe gabatlap Ýaşlar forumy geçirildi, onda guramaçylar bolup USAID halkara ösüş boýunça ABŞ-nyň agentligi, Ýewraziýa gaznasy we Halkara migrasiýa guramasy çykyş etdi. Forum 60-dan gowrak gatnaşyjynyň we guramaçylaryň tagallasy bilen GDA ýurtlaryndan çagyrylan hünärmenleri, Türkmenistanyň ministrlikleriniň, edaralarynyň we KHS wekillerini, hususy we jemgyýetçilik pudaklaryny, şeýle hem işjeň jemgyýetçilik ýagdaýyna eýe bolan ýaşlaryny öz içine alýan intelligent we hemmetaraplaýyn ösen türkmen ýaşlarynyň ösmegine goşant goşdy.

Forum öz içine mazmunly maksatnamany aldy. Onda gyzykly bäsleşikler, fleş-moblar, açyk zehin görkezişleri, şeýle hem ekologiýa, telekeçilik, meýletin hereket we başgalar ýaly dürli mowzuklar boýunça 6 sany mejlis görkezilýär.

Bu mejlisleriň birinde Türkmenistanyň SGD Ýaş ilçilerine çykyş etmek miýesser etdi, olaryň arasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň talyby Diýar Lomanow Türkmenistanda meýletinçilik hereketini guramak tejribesi bilen paýlaşdy.

Guramaçylara we gatnaşyjylara minnetdarlyk bildirip, biziň institutymyzyň wekili türkmen ýaşlaryny pikir alyşmak we konstruktiw gepleşik döretmek üçin meýdança bolup hyzmat edýän şeýle çäreleri geçirmegiň möhümdigini belledi.

Forumyň ahyrynda gatnaşyjylara we guramaçylara şahadatnamalar, baýraklar we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Siz forum barada doly maglumatlary internetde tapyp bilersiňiz.

IIRMFA NEWS