“Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly fotožurnalistika bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly fotožurnalistika bäsleşiginiň jemleri jemlendi.

Bäsleşik I we II dereje boýunça geçirilip, I derejä žurnalistika hünärinde okaýan talyplar, II derejä başga hünärlerde okaýan talyplar  gatnaşdylar. Bäsleşigiň emin agzalarynyň gelen netijelerine görä, baş baýraga Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Gytja Atdaýewa, 1-nji orna Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby Rejepgeldi Allamyradow, 2-nji orna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Gurbanjemal Ödegurbanowa hem-de Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby Merjen Alimowa, 3-nji orna Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplary Näzli Ýagşymyradowa we Ogulmaýsa Baýramowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Hatyja Gylyjowa mynasyp boldular.

Bäsleşigiň II derejesi boýunça 1-nji orna Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler uniwersitetiniň talyby Maksat Nurnazarow, 2-nji orna Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Hurma Çaryýewa we Çaryýarmuhammet Kerimow, 3-nji orna Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň talyby Kerwenmyrat Halmyradow, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby Aýşa Baýramowa we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Arslankerim Kerimow mynasyp bolmagy başardylar. Bäsleşigiň ýeňijilerine degişli diplomlar hem-de ýadygärik sowgatlar gowşuryldy. Şeýle-de bäsleşige işjeň gatnaşan talyplara höweslendiriji baýraklar berildi.


Aýlar ATAJYKOWA, 

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 

Halkara gatnaşyklary institutynyň

  Halkara žurnalistikasy fakultetiniň II ýyl talyby.

https://orient.tm/ru/post/35545/fotografiya-kak-art-diplomatiya-sostyazayutsya-turkmenskie-studenty

Surat bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi (turkmenistan.gov.tm)