Baýramgül GEOKLENOWA

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

“Garaşsyzlyk, Bitaraplyk-ösüşiň goşa ganaty”

Türkmen halkynyň goşa ganaty bolan Garaşsyzlyk hem-de Bitaraplyk ata Watanymyzy ösüşiň täze belentliklerine alyp barýan egsilmez güýçdür.Şu ýyl Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlyga eýe bolanyna 30 ýyl dolýar.Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döweletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky erkana ýurtda ýaşap,Watanymyzyň Mukaddes Garaşsyzlyynyň 30 ýyllyk baýramyny dabara bilen belleýär.Gadymy ata babalarymyzyň arzuwlan,Magtymguly Pyragynyň asyrlaryň dowamynda eserlerinde beýan eden “Teke,ýomut,gökleň,ýazyr,ärsary –Bir döwlete gulluk etsek bäşimiz”diýen ýürek islegleri bu gün amala aşyryldy.

Diýarymyz öz Garaşsyzlygyny ykrar edip,uly ösüşlerdir-özgerişler ýoluna düşdi.Türkmenistan döwletimiziň syýasatda,ykdysadyýete asyrlara barbar öňdegidişlikler gazandy. Oba hojalygynda,dokma,nebit-gaz pudaklarynda ,ylym-bilimde,lukmançylykda,senagatda üstünlikli sepgitlere ýetmek bilen ýurdumyzyň ykdysady kuwwatlylygy ýylsaýyn artýar.Mähriban Arkadygymyzyň ýolbaşçylygynda bagtly,eşretli durmuşa alyp barýan,gülläp ösýän we türkmen halkynyň halkara abraýy ,mertebesi belentde göterilýär, ylym-bilim ulgamynda geçirilýän işler giň gerim alýar.Türkmenistanyň milli bilim ulgamyny ösdürmek kämilleşdirmek, hilini gowulandyrmak,dünýa ülňülerine laýyk getirmek, hünär ussatlygyny artdyrmak,baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamakda Hormatly Prezientimiziň:Ylym jemgyýetleri hereketlendiriji ,döwletleri ösdürji ägirt uly güýçdir” aýdan sözleri döwrüň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.Gahryman Arkadagymyz geljekde ýurdumyzyň at-abraýyny,halkymyzyň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda türkmen ýaşlaryna bil baglaýar.Garaşsyzlyk derejämiz kabul edilenden soň diňe bir beýleki pudaklarda däl,eýsem bilim ulgamynda hem uly özgerişler bolup geçdi.Bilim ulgamynyň işini döwrebap derejede guramak,oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak,ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak,bu babatda milli aýratynlyklar göz öňünde tutmak bilen dünýä tejribesinden ugur almak,sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça giň möçberli işler alnyp barylýar.Ýokary okuw jaýlarynda portal saýtlary we birnäçe internet torlary döredildi.Bu portal saýtlary hem-de internet torlary bilim alýan talyplaryň özlerine gerek bolan islendik kitapdyr,gollanmalary we başgada beýleki ähli mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmekleri diýseň bellärliklidir. Sanly bilim ulgamyny ösdürmek üçin ilkinji nobatda,bilim ulgamynda zähmet çekýän mugallymlaryň,hünärmenleriň,şeýle-de bilim alýanlaryň häzirki zaman kompýuter tehnologiýalaryndan ussatlyk bilen baş çykarmaklarynyň zerurdygy öz-özünden düşnüklidir.Şeýlelikde,häzirki zaman tehniki serişdeleriň we maglumat gorlarynyň ulanylyşynda bilim işgärleriniň bu ugurda taýýarlygyny kämilleşdirmek wezipesi hem öňe çykarylýar.Şul ugurda ýurdumyzyň bilim edaralarynyň ösen innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilmegi,mugallymdyr talyplaryň kompýuter sowatlylygynyň yzygiderli kämmilleşdirilmegi örän uly ähmiýete eýedir.Her ýyl 1-nji synpa gadam basýan mekdep okuwçylaryna Mähriban Arkadagymyzyň adyndan sowgat berilmegi ,ýaş nesliň çagalyk döwründen başlap kompýuer serişdelerinden we onuň mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmekleri üçin uly şertleri döredýär.Häzirki wagtda “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyny” durmuşa geçirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar.Ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynda hünärmenler,professor-mugallymlar, şeýle-de talyp ýaşlar tarapyndan sanly bilim ulgamynyň tor programma üpjünçiligi,onuň binýadynda sanly bilim portallarynyň birnäçesi işlenip taýýarlandy.Sanly bilim portaly elektron poçta,elektron resminama, uzak aralykdan bilim almak,ylmy işler,olimpiadalar,okuw gollanmalary,kitaplary;sözlükler maslahatlar ,olimpiadalar ýaly bölümleri özünde jemleýär.Ýurdumyzda bilim ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak babatda köp sanly işleri durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar.Görnüşi ýaly Garaşsyzlyk ýyllarynda ylym bilim ulgamynda uly özgerişler bolup geçdi we ol häzir hem güýçli depginde ösüşler ýoluna barýar.

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmen topragynda toýlaryň toýa ulaşmagyny,abadan ilimiziň asmany asuda bolmagyny,ýurdumyzda agzybirligiň höküm sürmegini arzuw edýärin.Mähriban Arkadagymyzyň jany sag,ömri uzak,il ýurt bähbitli alyp barýan işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!

Baýramgül GEOKLENOWA,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň

Dokma önümçiligi fakulteti Tikinçilik önümçiliginiň

 tehnologiýasy hünäriniň 4-nji ýyl  talyby