2021-nji ýylyň maý aýynda talyplaryň internet web-saýtlardaky makalalary

Ashgabat.in

https://ashgabat.in/2021/05/31/sanly-ulgam-osuslere-adim/

https://ashgabat.in/2021/05/31/turkmen-tranzit-270-den-gowran-it-proyektlerini-islap-duzdi/

https://ashgabat.in/2021/05/31/turkmen-senet-polipropilen-onumlerinin-eksportuny-artdyryar/

https://ashgabat.in/2021/05/31/abadan-haly-karhanasynda-600-den-gowrak-is-orunlary-doredildi/

https://ashgabat.in/2021/05/31/aura-brendine-isleg-artyar/

https://ashgabat.in/2021/05/31/halk-market-halkyn-hyzmatynda/

https://ashgabat.in/2021/05/31/balam-konditer-onumleri-karhanasy-sergide/

https://ashgabat.in/2021/05/31/turkmen-halysynyn-milli-bayramy-bellenildi/

https://ashgabat.in/2021/05/29/yokary-bilim-alyan-talyp-toparlarynyn-arasynda-diplomatiya-baslesigi-gecirildi/

https://ashgabat.in/2021/05/26/turkmenistan-habar-platformasy-hyzmatdaslygyny-gineldyar/

https://ashgabat.in/2021/05/26/coca-cola-bottlers-sergide/

https://ashgabat.in/2021/05/26/asgabat-saherine-taze-400-awtobus-sowgat-berildi/

https://ashgabat.in/2021/05/26/paytagtymyzda-halkara-guramalaryn-wekilhanalary-acylar/

https://ashgabat.in/2021/05/25/milli-lybaslar-sergide/

https://ashgabat.in/2021/05/25/mahirli-zenan-bayramcylyk-sergisinde/

https://ashgabat.in/2021/05/25/aybolek-aya-gune-tay-bolek/

https://ashgabat.in/2021/05/25/rowsen-her-adimin-rahatlygy/

https://ashgabat.in/2021/05/25/akylly-saher-taslamasy-halkara-sergide/

https://ashgabat.in/2021/05/25/abadan-haly-halkara-uniwersal-sergide/

https://ashgabat.in/2021/05/25/mb-bas-maksadymyz-halkyn-islegini-kanagatlandyrmak/

https://ashgabat.in/2021/05/25/altkom-uchastvuet-na-vystavke/

https://ashgabat.in/2021/05/22/orient-tm-sayty-turkmenistanhabar-com-sanawyna-gosulyar/

https://ashgabat.in/2021/05/22/parahatcylyk-cagalaryn-sesi/

https://ashgabat.in/2021/05/22/asgabat-ginnesin-rekordlar-kitabynda-atly-doredijilik-baslesiginin-jemi-jemlendi/

https://ashgabat.in/2021/05/22/saytlardan-sohbet-acsak/

https://ashgabat.in/2021/05/20/20-nji-may-butindunya-ary-guni/

https://ashgabat.in/2021/05/20/suw-diplomatiyasynyn-halkara-gatnasyklary-ulgamyndaky-ahmiyeti-we-wajyp-orny-2/

https://ashgabat.in/2021/05/15/turkmenistanyn-dasary-yurt-dowletleri-bilen-diplomatik-hyzmatdaslygynyn-kamil-kanuncylyk-binyady/

https://ashgabat.in/2021/05/15/baslesige-asgabat-gosgy-11/

https://ashgabat.in/2021/05/15/abdylla-yakubowy-yatlap/

https://ashgabat.in/2021/05/12/asgabat-aziyanyn-merjeni-2/

https://ashgabat.in/2021/05/11/baslesige-asgabat-gosgy-3/

https://ashgabat.in/2021/05/11/baslesige-asgabat-gosgy-3/

https://ashgabat.in/2021/05/10/asgabadym-asykabadym-menin/

https://ashgabat.in/2021/05/10/mukaddes-oraza-ayy-mynasybetli-guna-gecislik/

https://ashgabat.in/2021/05/10/oraza-bayramyny-bellemek-hakynda-2/

https://ashgabat.in/2021/05/10/10-25-nji-may-aralygynda-asgabat-saherinde-ulaglaryn-hereketi-caklendiriler/

https://ashgabat.in/2021/05/10/asgabat-orta-aziyanyn-merjeni-atly-ylmy-amaly-maslahat/

https://ashgabat.in/2021/05/10/hytayyn-long-march-5-raketasy-hindi-ummanyna-gacdy/

https://ashgabat.in/2021/05/10/asgabadym-asykabadym-menin/

https://ashgabat.in/2021/05/10/oraza-bayramyny-bellemek-hakynda-2/

https://ashgabat.in/2021/05/10/10-25-nji-may-aralygynda-asgabat-saherinde-ulaglaryn-hereketi-caklendiriler/

https://ashgabat.in/2021/05/10/asgabat-orta-aziyanyn-merjeni-atly-ylmy-amaly-maslahat/

https://ashgabat.in/2021/05/08/28715/

https://ashgabat.in/2021/05/08/red-cross-and-red-crescent-day-celebrated-worldwide/

https://ashgabat.in/2021/05/08/halkara-ynsanperwer-hukugynyn-baslesigi-gecirildi/

https://ashgabat.in/2021/05/08/turkmenin-dowletlilik-yorelgesi-kitabynyn-ozbek-dilindaki-nesirinin-tanysdyrys-dabarasy-gecirildi/

https://ashgabat.in/2021/05/06/dowran-agalyyew-bilen-doredijilik-dususygy-gecirildi/

https://ashgabat.in/2021/05/06/environment-policy-was-the-main-topic-of-the-video-conference/

https://ashgabat.in/2021/05/06/thematic-gathering-on-literature-with-dovran-agaliyev/

https://ashgabat.in/2021/05/06/minnetdarlyk-bildiryaris/

https://ashgabat.in/2021/05/06/acyk-gapylar-guni-gecirildi/

https://ashgabat.in/2021/05/06/ekologiya-syyasaty-barada-ylmy-amaly-maslahat-gecirildi/

https://ashgabat.in/2021/05/06/dowran-agalyyew-bilen-doredijilik-dususygy-gecirildi/

https://ashgabat.in/2021/05/06/halk-hakydasy-yadygarlikler-toplumyna-gezelenc/

https://ashgabat.in/2021/05/06/arkadag-binasy-asgabadyn-yuregi/

https://ashgabat.in/2021/05/06/natalya-drozd-turkmenistandaky-wezipesini-tamamlayar/

https://ashgabat.in/2021/05/06/turkmenistanda-cagalar-dync-alys-merkezlerindaki-tayyarlyk-isleri-tamamlanyar/

https://ashgabat.in/2021/05/06/urus-yyllarynyn-aydymlary-atly-konsert-geciriler/

https://ashgabat.in/2021/05/05/asgabat-ak-bagtyn-saheri/

https://ashgabat.in/2021/05/05/ak-saherim-asgabadym/

https://ashgabat.in/2021/05/05/gazagystanyn-prezidenti-turkmenistanda-resmi-is-saparyny-amala-asyrmagy-meyillesdiryar/ 

https://ashgabat.in/2021/05/04/i-cant-stop-wondering-how-beautiful-you-are/

https://ashgabat.in/2021/05/03/italiya-teatr-okuwyna-cagyryar/

https://ashgabat.in/2021/05/03/asgabat-gozelligin-mekany-fotozurnalistika-baslesigi/

https://ashgabat.in/2021/05/03/turkmenistanyn-iki-sany-yokary-okuw-mekdebi-hojalyk-hasaplasygyna-geciriler/

https://ashgabat.in/2021/05/03/saherara-awtobus-gatnawlaryna-uytgesme-girizildi/

https://ashgabat.in/2021/05/01/sen-dunya-nusga-sen-gozel-asgabat/

https://ashgabat.in/2021/05/01/milli-genesin-mejlisinin-web-sayty-oz-isine-baslady/

https://ashgabat.in/2021/05/01/turkmenistanyn-arbitraz-kazylary-bilen-dususyk/  


atavatan-turkmenistan

https://www.atavatan-turkmenistan.com/31-nji-mayda-yyldyzlar-name-diyyar-gundelik-taleynama/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/abadan-haly-owadan-haly-2/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/29-njy-mayda-yyldyzlar-name-diyyar-gundelik-taleynama/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/asgabadyn-toy-gununin-buslukcysy/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/27-nji-mayda-yyldyzlar-name-diyyar-gundelik-taleynama/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/el-hunari-il-gezer/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/ak-saherim-asgabat-atly-xx-kopugurly-halkara-sergisi/ 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/kadaly-uky-almagyn-adam-saglygyna-peydasy/ 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/beyik-yensin-76-yyllygy/ 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/halkara-ynsanperwerlik-hukugyna-bagyslanan-baslesik/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/asgabat-kamilligin-saheri/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/dync-alys-ucin-in-gowy-yerler/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/20-nji-may-butindunya-ary-guni/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/gundelik-taleynama-19-mayda-yyldyzlar-name-diyyar/


turkmengazet.com

https://turkmengazet.com/halkara-parahatcylygy-gorayjylaryn-guni/

https://turkmengazet.com/owadan-haly/

https://turkmengazet.com/aybolek-aya-gune-tay-bolek/  

https://turkmengazet.com/23-nji-may-butindunya-pysdyllar-guni/ 

https://turkmengazet.com/turkmenistanyn-prezidentinin-kitaplary-durli-dillere-terjime-edilyar/

https://turkmengazet.com/kakamdan-gelen-hatlar/

https://turkmengazet.com/halk-hakydasy-yadygarlikler-toplumyna-gezelenc/

https://turkmengazet.com/arkadagyn-ylhamyndan-doran-eser/

https://turkmengazet.com/700-yyllyk-altyn-nesihat/

https://turkmengazet.com/synag-dowri-yakynlayar-degisme-aheninde-tasin-ynanclar/

https://turkmengazet.com/baslesige-asgabadyn-ak-mermerden-kurtesi/

https://turkmengazet.com/baslesige-ak-nura-beslenen-saher/

https://turkmengazet.com/talyplar-dunyanin-in-meshur-umumy-yasayys-jaylary-barada-bilmek-gyzyklymy/

https://turkmengazet.com/name-ucin-1-sagat-60-minutka/

https://turkmengazet.com/asgabat-ahli-mumkinciliklerin-merkezi/ 

https://turkmengazet.com/baslesige-arkadag-binasy-asgabadyn-yuregi/

https://turkmengazet.com/dunyanin-gozelliklerini-duyup-bilen-ussat-zergar/  


zamanturkmenistan.com

https://zamanturkmenistan.com.tm/?p=43348

https://zamanturkmenistan.com.tm/?p=42502

https://zamanturkmenistan.com.tm/?p=42519

https://zamanturkmenistan.com.tm/?p=42925

https://zamanturkmenistan.com.tm/?p=43034

 

orient.tm 

https://orient.tm/ru/post/32948/razygran-perehodyashchij-kubok-uchebnogo-centra-po-prioritetnym-napravleniyam-diplomatii-turkmenistana

https://orient.tm/vypuskniki-ashhabadskih-shkol-posetili-institut-mezhdunarodnyh-otnoshenij-mid-turkmenistana/

https://orient.tm/v-ashhabade-proshel-konkurs-v-preddverii-vsemirnogo-dnya-krasnogo-kresta-i-polumesyaca/

https://orient.tm/v-imo-mid-turkmenistana-proshla-prezentaciya-knigi-belyj-gorod-ashhabad/


msy.gov.tm 

https://msy.gov.tm/item/1975


delovoyturkmenistan.com

https://delovoyturkmenistan.com.tm/tm/halkara-gatnasyklary-institutynda-ak-saherim-asgabat-atly-kitabyn-tanysdyrylys-dabarasy-gecirildi/


www.yashlar.gov.tm

https://www.yashlar.gov.tm/item/3190


tdh.gov.tm

https://tdh.gov.tm/tk/post/27496/asgabat-albukerke-doganlasan-saherlerin-gatnasyklary-osdurilyar