Makalalar

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik  makalalar bäsleşigine

Garaşsyzlyk, nähili uly, ajaýyp bagt. Eýsem öz eliň, öz ýakaň bolup ýaşamakdanam bir uly bagt bolarmy?! Taryhda ýetmişden gowrak döwlet guran, merdana, halal, mert, päk ahlakly türkmen halky bu beýik bagta...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik  makalalar bäsleşigine

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda häzirki wagtda Türkmenistan dünýä giňişliginde ynsanperwer syýasaty dabaraland...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik  makalalar bäsleşigine

Her bir milletiň özüne mahsus, ýagny şol milletiň belli bir derejede häsiýeti, tebigy gurluşy, taryhy, dini, geografiki ýerleşmesi we şuňa meňzeş ýüzlerçe faktorlaryň täsiri esasynda her bir milletiň hem-d...

15.09.21

Makala 14.09.2021ý. senesinde “Nesil” gazetinde çap edildi.

 https://metbugat.gov.tm/newspaper?id=6936

14.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda agzybir halkymyz yhlasly we tutanýerli zähmeti bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap watanymyzy ösüşleriň täze belentliklerine ilerl...

14.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Garaşsyzlyk munuň gymmatyny hiç zat bilen ölçär ýaly däl. Döwletlilik, erkinlilik, bagtly durmuş, milli mertebe dünýä dolmak. – bularyň ählisiniň esasynda Garaşsyzlygymyz durandyr. Şonuň üçin biz oňa “mukaddes”...

13.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz günsaýyn özgerýär. Halkymyz garaşsyz döwlet barada köp asyrlaryň dowamynda eden arz...

13.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Hormatly Prezidentimiz 1-nji sentýabr Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygynda: «Durmuşdaky ähli düşünjedir bilimler Watandan başlanýar. Äpet Ýer togalygynyň Ýewr...

13.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – ösüşiň goşa ganaty» atly döredijilik bäsleşigine

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 10 ýyllyk baýramy mynasybetli gurlan Garaşsyzlyk binasynyň öňünden her gezek ýöräp geçýärkäm, ol ýerdäki pederlerimiziň heýkellerini görüp, göwnüm galkynýar. Emma altyn güýzüň bu sapaly gününde şu ýer...

13.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik  makalalar bäsleşigine

Hormatly Prezidentimiz:”Eger-de, milletiň erkana we özerkli ýaşaýşyny bürgüt hem laçyn guşlaryň öz dünýäsinde erkana, parahat ýaýnaýyşyna meňzetsek, olar şunda öz goşa ganatlaryna daýanýandyrlar. Şeýle...

13.09.21