Makalalar

Miladydan öňki 475–221-nji ýyllar Hytaýyň taryhynda Çžango (Uruşýan patyşalyklar) döwri diýlip atlandyrylýar. Bu döwürde daşky duşmanlardan goranmak üçin Beýik Hytaý diwary gurlup başlanyp, milady 608-nji ýyla çenli dowam edipdir. Onuň gurluşygyna millionlarça adamlar gatnaşypdyr. Bu diwar Hytaýyň demirgazyk-günbataryna çenli uzalyp gidýär.

Han nesilşalygy (m.ö. 206 – miladynyň 220‑nj...

08.01.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna ygrarly bolmak bilen bir hatarda, dünýä ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrýar. Şeýle döwletleriň biri-de, Türkmenistan bilen ilkinjileriň hatarynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýan Hytaý Halk Respublikasydyr. Türkmen we hytaý halklarynyň arasyndaky ho...

07.01.23

Türkmen-hytaý gatnaşyklary öz gözbaşyny taryhyň çuňlugyndan alyp gaýdýar. Ol iki müň ýyldan gowrak mundan ozal, ýagny Beýik Ýüpek ýolunyň hereket etmegi netijesinde has-da aýdyň görnüşe geçýär. Munuň özi şol döwür üçin ulag ugry bolup durýar. Beýik Ýüpek ýoly gadymy döwürde Hytaýyň iň irki paýtagty bolan Sian şäherini türkmenleriň Merw (häzirki Mary) şäheri bilen ba...

07.01.23

Şu gün – 6-njy ýanwarda Pekinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň internet sahypasynda habar berildi.

06.01.23

Bilim, eýesine elmydama eýerýän baýlykdyr.

Şükür etmek gowy adamy has gowy, erbet adamy bolsa hasam erbetleşdirip bilýär.

Dünýäde ähli zady başaryp biljek adam ýokdur.

Eşidenime ynanamok, görenlerimiň ýarysyna, edýän zatlarymyň ählisine ynanýaryn.

06.01.23

Hormatly Prezidentimiziň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan täze ýyldaky ilkinji döwlet saparyny HHR-den başlamagy çuňňur simwoliki mazmuna eýedir. Munuň özi iki döwletiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 31 ýyllygyna gabat gelýär, şeýle-de türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynda täze sahypanyň, täze döwrüň başlanandygyny hem-de o...

05.01.23

Bitarap Türkmenistanyň öňe sürýän oňyn başlangyçlary, alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty döwletleriň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň Hytaý Halk Respublikasyna ilkinji döwlet sapary dost-doganlygyň, hoşniýetli gatnaşyklaryň mizemez däpleriniň üstünlikli dowam etdirilýändiginiň aýdyň beýanyn...

05.01.23

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Туркменистан под руководством Президента Сердара Бердымухамедова занял прочное положение в политической и экономической сферах мирохозяйственных процессов благодаря эффективному и активному двустороннему и многостороннему сот­рудничеству со всеми странами мира.

Как отмет...

05.01.23

Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz dünýä ýurtlary bilen deňhukukly, özara bähbitli, hoşniýetli gatnaşyklary netijeli ösdürýär, oňyn Bitaraplyk syýasatyny üstünlikli derejede alyp barýar. Hususan-da, ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-y...

05.01.23

5 января 2023 года в Учебном центре по приоритетным направлениям дипломатии Туркменистана Института международных отношений МИД Туркменистана был проведен очередной учебный курс по «Водной дипломатии» для студентов нашего вуза.

Занятие провел старший научный сотрудник Института «Türkmensuwylmytaslama» Государственного комитета...

05.01.23