Makalalar

Ýer togalagy biziň ählimiziň dogulýan, ýaşaýan, işleýän, dynç alýan, döretýän, umuman durmuşa mahsus ähli işjeňliklerimiziň bolup geçýän ýeridir, başgaça aýdanymyzda, biziň ählimiziň Watanymyzdyr. Emma ol biziň pikir edişimiz ýaly güýçli däldir. Dünýä döwletleriniň senagatlaşmagy, tokaýlaryň çapylmagy hem zyýanly maddalaryň howa goýberilmegi netijesinde biziň planet...

22.04.22

Türkmenistanyň Latyn Amerikasy döwletleri bilen hem alyp barýan ykdysady hyzmatdaşlygynyň geljegi  uly mümkinçiliklere eýe. Çünki, Latyn Amerikasy döwletleri dürli ugurlarda giň gerimli maýa goýum taslamalaryny amala aşyrýar, aýratyn-da hiç bir toparlara girmeýändigi bilen tapawutlanýar hem-de däp bolşy ýaly, halkara guramalarda ösüp barýan ýurtlary goldaýarlar...

22.04.22

Dünýä gymmatlyklarynyň naýbaşy nusgasyna öwrülen türkmen bedewleri adamzadyň taryhynyň gatynda uly orun tapypdyr. Ahalteke bedewleriniň ata-babalary şöhratly «Nusaý atlary» tutuş dünýäniň atçylygynyň täji, özbaşdak hakyky sungat eseri hökmünde garalýar.

Meşhur atşynaslaryň aýtmaklaryna görä, köpsanly rowaýatlarda we kyssalarda...

22.04.22

Her ýylyň 20-nji aprelinde bellenilýän Halkara hytaý dili güni (hytaýça 聯合國 中文 日) BMG-niň beýleki resmi dilleriniň günleri bilen bir wagtda 2010-njy ýylda döredildi. BMG-niň dil günleriniň maksady köp dilliligi we medeni dürlüligi ösdürmek, şeýle hem guramanyň ulgamynda alty sany resmi diliň ulanylmagy üçin deň mümkinçilikleri üpjün etmekden ybaratdyr.

...
21.04.22

Türkmen-Kanada gatnaşyklary 1992-nji ýylyň aprelinde diplomatik gatnaşyklary ýola goýuldy. Häzirki wagtda hem Türkmenistan Kanada döwleti bilen ähli taraplaýyn oňyn gatnaşyklary ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýär. Iki taraplaýyn syýasy-diplomatik gatnaşyklary ulgamda däl, eýsem ähli ugurlarda, ýagny söwda-ykdysady we ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirm...

21.04.22

2022-nji ýylyň 12-nji aprelinde paýtagtymyzda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli, ýurdumyzyň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýän serginiň we birleşmäniň agzalarynyň maslahatynyň açylyş dabarasy geçirildi.

Her ýyl...

12.04.22

С первых дней обретения Независимости молодое туркменское государство взяло курс на миролюбивое, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира. Всемерное укрепление прочных связей с Россией является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. 2022 год - год 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между наш...

08.04.22

Halkara ykdysady gatnaşyklarynyň şol sanda syýasy we medeni gatnaşyklarynyň ösmegi halkara hukugynyň has giň gerim almagyna ýardam etdi. Şonuň bilen bir wagtda halkara gatnaşyklarynyň belli bir ýörite çygyrlarynda ulanylýan halkara hukugynyň birnäçe institutlary emele geldi. Halkara söwda gatnaşyklarynyň ösmegi döwletleriň köpsanly söwda şertnamalaryny we ylalaşykla...

07.04.22

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek çap edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” elektron gazetiniň 27-nji sany çapdan çykdy. Üç dilde neşir edilýän gazetimiziň bu sanynyň birinji we ikinji sahypasy ýurdumyzda demokratik ýagdaýda geçirilen Prezident saýlawlarynyň netijesine bagyşlanylypdyr. Ýagny, gaze...

25.03.22