Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Ataýew Begmyrat Ataýewiç


Iş telefony: +99312 22-68-50

Kafedra: Halkara ykdysady gatnaşyklary

Wezipesi: Halkara žurnalistikasy fakultetiniň dekanyň w.w.ý.ý., öwreniji mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara ykdysady gatnaşyklary

2010-njy ýylda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutyny buhgalter hasaby we audit hünäri boýunça tamamlan, ykdysatçy.

2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasynyň öwreniji mugallymy bolup işleýär.

 Okadýan dersleri: Buhgalterçilik hasaba alnyşy, Dünýä ykdysadyýeti we halkara ykdysady gatnaşyklary, Halkara hyzmatlar, Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary, Sanly ykdysadyýet, Syýasy geografiýa (Geosyýasat), Ykdysady nazaryýet.


Kulyýew Süleýman Toýmyrat ogly

 

Iş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň fakultetiniň dekanynyň okuw işleri boýunça orunbasary, öwreniji mugallym.

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

2017-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlan, halkara žurnalisti.

2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy bolup işleýär.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ilkinji Ýaşlar guramasynyň başlygy.

Okadýan dersleri: Halkara internet žurnalistikasy, Žurnalistiň ussatlygy (Döredijilik studiýa işleri), Türkmen dili we sözleýiş medeniýeti.


Gandymowa Mähriban Döwletmyradowna 

Iş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra:Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: kafedra müdiriniň w.w.ý.ý

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

2013-nji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlan, žurnalist.

2021-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Häzirki zaman türkmen dili, Stilistika we edebi redaktirleme, Žurnalistiň psihologiýasy.


Pürjäýewa Jemile Atadurdyýewna

Iş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallymy

Derejesi : filologiýa ylymlarynyň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgär

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

2013-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlan, halkara žurnalisti.

2013-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Žurnalistikanyň nazaryýetiniň esaslary, Türkmen žurnalistikasynyň taryhy, Sebit žurnalistikasynyň taryhy, Daşary ýurt žurnalistikasynyň taryhy.

Ýazan kitaplary:

1) Žurnalistikanyň nazaryýetiniň esaslary. Aşgabat – 2022.

2) Türkmen žurnalistikasynyň taryhy (1991-nji ýyldan bäri). Aşgabat – 2022.


Saryýew  Baba

Iş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: uly mugallym

Derejesi : filologiýa ylymlarynyň kandidaty

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

1987-nji ýylda Türkmen Döwlet uniwersitetiniň türkmen filologiýasyny tamamlan, filolog, türkmen dili we edebiýaty mugallymy.

2014-2019 ý. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ylmy işler boýunça prorektory bolup işlän. 2019-njy ýyldan bäri Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynda uly mugallym bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Türkmen edebiýatynyň nazaryýeti. Türkmen edebiýatynyň taryhy.

Ýazan kitaplary:

1) Sen kalbymyň eýesi. Aşgabat – 1998.

2) Diňle ýüregimiň sesin. Aşgabat – 1998.

3) Dostluk kalby ýelpesin. Aşgabat – 1998.

4) Ýürek hyjuwdan doly. Aşgabat – 2004.


Gutlyýew  Täçgeldi

Iş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: mugallym

Derejesi : Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti (2011 ý.)

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

1983-nji ýylda A.Ždanow adyndaky Leningrad döwlet uniwersitetini tamamlan, žurnalist

2021-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynda mugallym bolup işleýär.

2010-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi boldy.

Okadýan dersleri: Türkmen dili we sözleýiş medeniýeti, Žurnalistikanyň nazaryýetiniň esaslary, Žurnalistiň döredijilik işleriniň esaslary, Habar beriş serişdeleriniň önümçilik işi, Seljerme žurnalistikasy.

Ýazan kitaplary: 

1. Hasaply dost uzaga gider. Aşgabat — 1990.

2. Soýuz hem Garaşsyzlyk. Aşgabat — 1992.

3. “Altyn asyr” Türkmen köli. Aşgabat — 2009.

4. Türkmenistan üzümler we kişmişler ýurdy. Aşgabat — 2010.

5. Garaşsyzlyk ugrunda türkmen göreşi (hrestomatiýa). Aşgabat — 2018.


Amanmuhammedowa Ogulmaýsa Hojamämmedowna

Iş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: mugallym.

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

2017-nji ýylda Magtymguly adydaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Türkmen dili we edebiýaty fakultetini tamamlady.

2022-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Okadýan dersleri: Saýlama ders (sözleýiş medeniýeti),  Saýlama ders (Häzirki zaman türkmen dili), Daşary ýurt edebiýatynyň taryhy


Nazarowa Aýnabat Nowbatowna

Iş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: mugallym.

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

2017-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlan, halkara žurnalisti.

2022-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Dil medeniýeti, Türkmen žurnalistikasynyň taryhy,    Žurnalistiň hünär edebi, Döwrüň möhüm meseleleri we žurnalistika, Žurnalistikanyň sosiologiýasy.

Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
4
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
6
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
398
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
102
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
52
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
57
sany mugallym