Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Durdyýew Tirkişmyrat AtaýewiçIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy mugallym, kafedranyň müdiriniň w.w.ý.ý.

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

1990-njy ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlan, iňlis dili we edebiýaty mugallymy, filolog.

2013-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

2011-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi boldy, “Zähmet weterany” derejesi berildi.

 Okadýan dersleri: Žurnalistiň ussatlygy (Döred. st. işleri), Žurnalistikanyň sosiologiýasy we psihologiýasy, Teleradiožurnalistikanyň esaslary, Seljerme žurnalistikasy, Döwrüň möhüm meseleleri we žurnalistika, Halkara we internet žurnalistikasy.


Eýeberdiýewa Oguloraz BaýramberdiýewnaIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

2000-nji ýylda Aşgabat şäheriniň A.Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebini, 2007-nji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlan, türkmen dili we edebiýaty mugallymy.

10 ýyl gowrak bilim ulgamynda işleýär.

2011-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy bolup işleýär.

 Okadýan dersleri: Häzirki zaman türkmen dili, Türkmen dili.


Pürjäýewa Jemile AtadurdyýewnaIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallymy

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

2013-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynynyň Halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlan, Halkara žurnalisti.

2013-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

 Okadýan dersleri: Žurnalistikanyň nazaryýetiniň esaslary, Türkmen žurnalistikasynyň taryhy, Sebit žurnalistikasynyň taryhy, Daşary ýurt žurnalistikasynyň taryhy.


Aýnabat AkmyradownaIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti, uly mugallym

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy  

Derejesi: ýok

Fakulteti: Halkara žurnalistikasy

1987-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäheriniň M.W.Lomonosow adyndaky döwlet uniwersitetiniň žurnalistika fakultetini tamamlan, metbugatyň edebi işgäri, žurnalist.15 ýyl gowrak ylmy edarasynda işlän.

2009-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara

gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikasynyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy bolup işleýär.

2017-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi boldy .

Ýazan kitaplary: 2011-nji ýylda “Türkmen diliniň atçylyk leksikasy” monografiýasy neşir edildi.

 Okadýan dersleri: Žurnalistiň hünär edebi, Jemgyýetçilik bilen arabaglanyşyk, Reklamanyň esaslary we jemgyýetçilik gatnaşyklary, Terjimäniň nazaryýeti we amalyýeti, Daşary ýurt edebiýatynyň taryhy, Ritorika.


Kulyýew Süleýman Toýmyrat oglyIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy  fakultetiniň dekanynyň  okuw işleri boýunça orunbasary, öwreniji mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy, dekanyň orunbasarynyň w.w.ý.ý.

2017-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynynyň Halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlan, Halkara žurnalisti.

2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy bolup işleýär.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ilkinji Ýaşlar guramasynyň başlygy.

 Okadýan dersleri: Habar beriş serişdeleriniň tehnikasy we tehnologiýasy, Habar beriş serişdeleriniň önümçilik işi, Ýöriteleşme ders, Jemgyýetçilik bilen arabaglanyşyk.


Saryýew  BabaIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

 Wezipesi: uly mugallym
Derejesi :
filologiýa ylymlarynyň kandidaty

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

1987-nji ýylda Türkmen Döwlet uniwersitetiniň türkmen filologiýsyny tamamlan.

2014-2019 ý. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ylmy işler boýunça prorektory bolup işlän. 2019 njy ýyldan bäri žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynda uly mugallym bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Türkmen edebiýatynyň taryhy we nazaryýeti.

Ýazan kitaplary: 

Dört sany goşgular ýygyndysy.


Gutlyýew  TäçgeldiIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

 Wezipesi: mugallym
Derejesi :
Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

1983-nji ýylda A.Ždanow adyndaky Leningrad döwlet uniwersitetiniň žurnalist hünäri boýunça tamamlan.

2021-nji ýylyň aralygyndan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynda mugallym bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Türkmen dili we sözleýiş medeniýeti, žurnalistikanyň nazaryýetiniň esaslary, habar beriş serişdeleriniň önümçilik işi.

Ýazan kitaplary: 

1. Hasaply dost uzaga gider. Aşgabat — 1990.

2. Soýuz hem Garaşsyzlyk Aşgabat — 1992.

3. Türkmenistan üzümler we kişmişler ýurdy  Aşgabat — 2010.

Esasy görkezijiler
288
sany talyp
4
sany ugur
50
sany mugallym