Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasy

Rahmanow Amangeldi

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: kafedra müdiri

Derejesi : t.y.d., Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

1967-nji ýylda Türkmen Döwlet uniwersitetiniň daşary ýurt dilleri hünäri

boýunça tamamlan.

2008-2014-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň uly mugallymy bolup işlän.

2014-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň müdiri, t.y.d, uly mugallymy bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Diplomatik gullugyň esaslary, Birleşen milletler guramasy we onuň ulgamy.

Ýazan kitaplary: 

1. Во имя мира и социального прогресса. Ашхабад – 1986.

2. Эволюция участия Туркменистана в международной деятельности Советского Союза (1917-1990г.г.) Москва – 1991.

3. Diplomatik gullugyň esaslary (taryh – kadalar – nazaryýet – tejribe) Aşgabat – 2012.

4. Birleşen Milletler Guramasy we onuň ulgamy. Aşgabat – 2014.

5. Diplomatik wekilhanalar we habar – seljeriş – düşündiriş işi. Aşgabat – 2015.

6. Türkmenistan – Hytaý : Taryh we häzirki döwür. Aşgabat – 2017.

7. Türkmenistanyň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň taryhy. Aşgabat – 2019.


Nyýazow Çary Geldiýewiç

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: dosent

Derejesi: teh.y.k., Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

1970-nji ýylda Moskwanyň geodeziýa, aerofotosýomka we kartografiýa inženerleri institutynyň inžener-geodeziýaçy hünäri boýunça tamamlan.

2019-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň dosenti, teh.y.k, uly mugallymy.

 Okadýan dersleri: Syýasy we hukuk taglymatlarynyň taryhy, Diplomatiýanyň nazaryýeti we amalyýeti, Diplomatik gepleşikler we diplomatik protokol, Halkara howpsuzlygy, Köptaraplaýyn diplomatiýa.


Karaýew Begenç Saparowiç

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: uly mugallym

Derejesi: fs.y.k.

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

1980-nji ýylda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň inžener-mehanik hünäri boýunça tamamlan.

2013-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň uly mugallymy bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary, Geosyýasy seljeriş we strategiki meýilleşdiriş, Halkara gatnaşyklarynyň nazaryýeti, Globallaşmak we dünýä syýasaty, Geosyýasat.

Ýazan kitaplary:

1. Häzirki zaman iňlis dili we onuň terjime esaslary. Aşgabat – 2008

2. Diplomatik gepleşikler we hat alşygy. Aşgabat – 2014

3. Geosyýasy seljeriş we strategiki meýilleşdiriş. Aşgabat – 2017

 4. Halkara gatnaşyklarynda Bitaraplyk syýasaty. Aşgabat – 2019


Berdinyýazow Merdan Akmyradowiç


Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: Halkara gatnaşyklary fakultetiniň dekanynyň w.w.ý.ý., mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

2013-nji ýylda Halkara türkmen-türk uniwersitetiniň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa hünäri boýunça tamamlan.

2014-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy bolup işlän.

2020-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň dekanynyň w.w.ý.ý, Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

 Okadýan dersleri: Diplomatik protokol we protokol gullugy, Halkara guramalar, Halkara gepleşikler, Öňüni alyş diplomatiýasy, Häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri.


Jumagulyýew Akmuhammet Aýdogdyýewiç

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: Halkara gatnaşyklary fakultetiniň dekanynyň orunbasary, mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara gatnaşyklary fakulteti, dekanyň orunbasarynyň w.w.ý.ý.

2015-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyny Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa hünäri boýunça tamamlan.

2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijisi.

 Okadýan dersleri: Ýewropa we Amerika ýurtlarynyň daşary syýasaty, Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary, Häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri.


Hemraýewa Suraý Bazargeldiýewna                                                  

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: öwreniji mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

2018-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa hünäri boýunça tamamlan.

2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy bolup işleýär.

 Okadýan dersleri: Konsullyk gullugynyň esaslary, Halkara gatnaşyklarynda bitaraplyk syýasaty.


Magtymowa Altyn Nazalyýewna

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

2011-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyny Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa hünäri boýunça tamamlan.

2012-2016-njy ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygynyň orunbasary bolup işlän.

2016-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

 Okadýan dersleri: Aziýa we Afrika ýurtlarynyň daşary syýasaty, Diplomatik wekilhanalar we habar – seljeriş – düşündiriş işi.

Esasy görkezijiler
288
sany talyp
4
sany ugur
50
sany mugallym