Wakalar

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýulynda Özbegistan Respublikasyna amala aşyran döwlet saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Özbegistanyň Merkezi Aziýa halkara institutynyň arasynda Hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyga gol çekildi.

15.07.22

2022-nji ýylyň 12-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna ilkinji döwlet saparynyň öňüsyrasynda Daşkent şäherinde Merkezi Aziýanyň halkara institutynyň gurnamagynda “Özbegistan we Türkmenistan: hyzmatdaşlygyň täze taryhy eýýamynda ösüşiň gelejegi” atly halkara maslahaty geçirildi. Bu maslahata türkmen wekiliýeti hökmünde...

13.07.22

2022-nji ýylyň 27-30-njy iýunynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň we BMG-niň terrorçylyga garşy göreş merkeziniň bilelikde guramagynda “Merkezi Aziýa üçin Terrorçylyga garşy göreşmekde irki duýduryş toruna badalga beriş” atly maslahat geçirildi.

04.07.22

2022-nji ýylyň 29-30-njy iýunynda Gazagystan Respublikasynyň paýtagty - Nur-Sultan şäherinde “Täze geosyýasy şertlerde Merkezi Aziýa hyzmatdaşlygy: wehimler we mümkinçilikler” atly halkara konferensiýa geçirildi. Bu konferensiýa Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Strategik barlaglar insitituty tarapyndan guraldy.

04.07.22

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň hukuk öwreniş hünärinden beýleki hünärlerde bilim alýan talyplarynyň arasynda “Türkmenistanyň Konstitusiýasy milli demokra...

02.07.22

2022-nji ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Akmaljon Artykowiç Kuçkarow bilen Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýewiň arasynda duşuşyk geçirildi.

...

28.06.22

2022-nji ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny geçirildi. Bu aýgytly oýnuň baş mowzugy «Gahryman Arkadagymyzyň beýik taglymaty: «Dialog — parahatçylygyň kepili...

18.06.22

2022-nji ýylyň 17-nji iýunynda Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginde «Halkyň Arkadagly zamanasy sungat nazaryýetinde» atly ýurdumyzyň şekillendiriş sungatynyň öwrenijileriň arasynda geçirilen döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerine baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Bäsleşik monografiýa ýa-da ylmy makala, katalog, makala ugu...

17.06.22

2022-nji ýylyň 13-14-nji iýuny aralygynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň we Gazak-German uniwersitetiniň bilelikde gurnamagynda talyplaryň arasynda BMG-niň kabul eden Durnukly ösüş maksatlary boýunça geçirilen halkara onlaýn olimpiadanyň milli tapgyry geçirildi. Bu onlaýn olimpiada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyk...

15.06.22