Wakalar

 Daş­ky gur­şa­wy go­ra­ma­gyň Bü­tin­dün­ýä gü­ni her ýy­lyň 5-nji iýu­nyn­da bel­le­nil­ýär. Bu sene BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 1972-nji ýylda esaslandyryldy. Şondan bäri ol BMG-niň düzümindäki ähli ýurtlarda we guramalarda giňden bellenilýär.

 Her ýyl däp bolşy ýaly, ýurdumyzda  daşky gurşawy goramak...

05.06.21

 Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda türkmen sportuny dünýä derejesinde ösdürmek, sport döwleti hökmünde Bitarap Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynda abraýyny pugtalandyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar.

 Dünýä, yklym we sebit derejesinde Türkmenistanyň iri halkara sport ýaryşlarynyň geçirilýän m...

06.04.21

 “Bütindünýä saglyk güni ynsan saglygyna, bedenterbiýe we sporta aýratyn ähmiýet berilýän hem-de ynsanperwerligiň belent däplerini dabaralandyrýan halkara baýramdyr. Milli senenamamyza girizilen bu baýram jemgyýetimiziň sagdynlygyny, agzybirligini, jebisligini, ägirt uly döredijilik mümkinçiliklerini özünde jemleýän baýram hökmünde eziz Diýarymyzda döwlet derej...

06.04.21

  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň diplomatik gullugy üçin Administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezi2016-njy ýylda açylyp, merkezde «Iş dolandyryjylyk (kanselýariýa işi); «Diplomatik poçta we hat alşygy», «Arhiw işi» ugurlary boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Okuw merkeziniň uçu...

17.01.21

  «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda täze başlangyçlar bilen ýurdumyz ösüşleriň aýdyň ýoluna barýar. Şol ösüşler ylym-bilim we döredijilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, bu ulgamyň merkezlerine ylmy-tehniki täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen has-da tapawutlanýar. Soňky ýyllarda iň täze kompýuter tehnologiýalary, multimediýa ulgamlar...

12.01.21