Wakalar

      2020-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda saglygy goraýyş we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda “Hasapsyz uçan guş, gonalgasyny ýalňyşar” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda lukman hem-de huku...

22.12.20

Ýurdumyzda ýaş nesliň maglumat tehnologiýalary bilen işlemek başarnyklaryny döwrebap kämilleşdirmek üns merkezinde. Dünýäniň ösen döwletleri bilen deň gadam urýan milli bilim ulgamy ýaş nesliň “Maglumatlar asyry” diýlip atlandyrylýan üçünji müňýyllykda sanly tehnologiýalardan peýdalanmagynyňň, jemgyýetiň aň-bilim we tehnologik taýdan kämilligini üpjün etmegiň mynasy...

07.12.20

2020-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda  Päkistanyň Daşary işler ministrliginiň Daşary işler gullugynyň akademiýasy we institutyň ýolbaşçylar toparynyň gatnaşmagynda, türkmen Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn “tegelek stol” maslahaty geçirildi.

07.12.20

2020-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň arasynda teleköpri arkaly “tegelek stol” maslahaty geçirildi.

Maslahat Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary in...

07.12.20

Adamzat ylym öwrenmek bilen dünýä akyl ýetirip bilýär. Hiç bir adam ylym öwrenip onuň aňyrsyna çykan däldir. Ylym – bu ummasyz baýlykdyr. Ylym kämilligiň gözbaşydyr. Bu baýlyk ynsanyň dünýägaraýşyny giňeldýär. Ýer ýüzünde bolýan wakalara, hadysalara bolan garaýşyny ösdürýär. Şeýlelikde, gadym döwürlerden başlap häzirki wagta çenli birnäçe açyşlaryň ne...

07.12.20

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň guramagynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna mynasybetli  BMG-niň resmi dilleri bolan arap we hytaý dillerinde “Halkara gatnaşyklarynda daşary ýurt dilleriniň orny” atly prezentasiýa bäsleşigi ge...

07.12.20

  4-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Bitaraplyk syýasaty parahatçylygy döretmegiň sungatydyr” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

  Bu maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary...

07.12.20

2020-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Russiýa Federasiýasynyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýöriteleşdirilen uniwersitetleriniň syýasatçylary, ýolbaşçylary we mugallymlary bilen “tegelek stol” maslahaty geçirildi.

Wideoşekilli geçirilen bu maslahat Türk...

07.12.20

  1-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanyň bitaraplygy ikitaraplaýyn türkmen-rus gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugry hökmünde” atly onlaýn duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Batyr Nyýazlyýew we insti...

07.12.20